Privatbolig – Læksikring

Til sikring og overvågning af boligens brugsvandsinstallation imod vandskader og vandspild anvendes system Brugsvand.

DanTaet Brugsvand består af en flowmåler, en afspærringsventil og en kontrolboks, som permanent overvåger vandforbruget v.h.a impulser fra flowmåleren.

Systemet reagerer ved såvel rørbrud og umådeholden aftapning som på sivninger (f.eks. fra toiletter) ved at afspærre rørinstallatio- nen, aktivere en alarmudgang og give hørbar og synlig alarm.

DanTaet Brugsvand vil reagere såfremt:
– En enkelt aftapning overskrider den forvalgte størrelse (fabriksindstilling: 250 liter).
– En sivning pågår uophørligt gennem en 24 timers periode. Systemet har taster for valg af Fri Aftapning og Feriefunktion.

Systemet har en særlig feriefunktion, som ved aktivering sænker aftapningsgrænsen til 20 liter (fabriksindstilling), samtidig med at målerstilstand accepteres. Det er således muligt for familie eller bekendte at vande boligens blomster i beboernes fravær, idet beskyttelsen af boligen samtidig er skærpet.

Systemet bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år. Mulighed for tilslutning af tyverialarm, SMS-sender og væskefølere.

Til sikring og overvågning af direkte opvarmede fjernvarmeinstalla- tioner anvendes systemerne FB i normalisolerede bygninger op til 250 m2 med varmtvandsbeholder, henholdsvis FX i normalisolerede bygninger op til 400 m2 med varmtvandsbeholder eller op til 250 m2 med gennemstrømningsvandvarmer.

Systemerne består af to flowmålere, to motorventiler, en kontraven- til og en kontrolboks.
Disse typer overvåger permanent rørinstallationen for lækage,
og kontrollerer derudover for sivning flere gange i døgnet (OptiTight® pat.). Ved lækage eller sivning afspærrer systemerne for fjernvarmetilførslen, aktiverer en alarmudgang og melder hør- bar og synlig alarm.

Med disse systemer afbødes den direkte fjernvarmetilslutnings risici, medens de driftøkonomiske og komfortmæssige fordele bevares. Omkostninger til installation, drift og vedligeholdelse er beskedne, og forsikringsselskaberne yder præmierabat for ejendomme sikret med DanTaet.

Systemerne bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år.

Vandspild koster !

Vandpriserne stiger i takt med at grundvandet forurenes og vand- ressourcerne mindskes.

På nuværende tidspunkt kan en dryppende hane koste op til 1.750 kr./år i vand- og afledningsafgift.

Priserne er fastsat ud fra et landsgennemsnit på 50,- kr. pr. m3 vand.

Se andre lækagesikrings løsninger

Kontakt os, og vi vil vende tilbage til dig.