Institutioner – Læksikring

Til sikring og overvågning af direkte opvarmede fjernvarmeinstalla- tioner anvendes systemerne FB i normalisolerede bygninger op til 250 m2 med varmtvandsbeholder, henholdsvis FX i normalisolerede bygninger op til 400 m2 med varmtvandsbeholder eller op til 250 m2 med gennemstrømningsvandvarmer.

Systemerne består af to flowmålere, to motorventiler, en kontraven- til og en kontrolboks.
Disse typer overvåger permanent rørinstallationen for lækage,
og kontrollerer derudover for sivning flere gange i døgnet (OptiTight® pat.). Ved lækage eller sivning afspærrer systemerne for fjernvarmetilførslen, aktiverer en alarmudgang og melder hør- bar og synlig alarm.

Med disse systemer afbødes den direkte fjernvarmetilslutnings risici, medens de driftøkonomiske og komfortmæssige fordele bevares. Omkostninger til installation, drift og vedligeholdelse er beskedne, og forsikringsselskaberne yder præmierabat for ejendomme sikret med DanTaet læksikring.

Systemerne bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år.

Risikostyring

Uanset om en kommune benytter et forsikringsselskab, eller om den er selvforsikrende breder sig erkendelsen af at et vist mål af risikostyring mindsker kommunens udgifter til enten skadesudbedring eller præmiebetaling.

Grønt regnskab

Som en sidegevinst ved læksikring af kommunens institutioner findes en gunstig indvirkning på de grønne regnskaber for vand- og varmeforbrug.

Vandspild koster!

VANDPRISERNE STIGER I TAKT MED AT GRUNDVANDET FORURENES OG VAND- RESSOURCERNE MINDSKES.

Til sikring og overvågning af boligens brugsvandsinstallation imod vandskader og vandspild anvendes system Brugsvand.

DanTaet Brugsvand består af en flowmåler, en afspærringsventil og en kontrolboks, som permanent overvåger vandforbruget v.h.a impulser fra flowmåleren.

Systemet reagerer ved såvel rørbrud og umådeholden aftapning som på sivninger (f.eks. fra toiletter) ved at afspærre rørinstallatio- nen, aktivere en alarmudgang og give hørbar og synlig alarm.

DanTaet Brugsvand vil reagere såfremt:
– En enkelt aftapning overskrider den forvalgte størrelse (fabriksindstilling: 250 liter).
– En sivning pågår uophørligt gennem en 24 timers periode. Systemet har taster for valg af Fri Aftapning og Feriefunktion.

Systemet har en særlig feriefunktion, som ved aktivering sænker aftapningsgrænsen til 20 liter (fabriksindstilling), samtidig med at målerstilstand accepteres. Det er således muligt for familie eller bekendte at vande boligens blomster i beboernes fravær, idet beskyttelsen af boligen samtidig er skærpet.

Systemet bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år. Mulighed for tilslutning af tyverialarm, SMS-sender og væskefølere.

I ejendommen består AERS installationen af en eller flere datalogger(e) og en 4G router. Dataloggeren modtager alarmsignaler fra DanTaet brugsvands- og fjernvarmelæksikringer samt væskefølersystemer og stand-alone væskefølere, og reagerer på alarmer ved omgående at kontakte en central server, som på sin side formidler alarmen til ejendommens vagthavende. Samtidig er dataloggeren forbundet til lækalarmernes vand- og energimålere, fra hvilke den indsamler data hvert kvarter, hvorefter de overgives til den centrale server. AERS kan endvidere indsamle data fra f.eks. elmålere og andre målere med M-bus interface.

I AERS kan vand- og varmeforbrug præsenteres grafisk i forskellige tidsopløsninger, ligesom data kan udtrækkes til regneark, pdf-filer m.v.
Ejendommens administrator kan tildele forskellige privilegier til medarbejderne, således drifts- og administrativt personale har forskellige beføjelser.
AERS kan betjene et vilkårligt antal kunder, som hver især kan have et vilkårligt antal ejendomme.
En kunde har selvsagt kun mulighed for at se data og modtage alarmer fra egne ejendomme. Det er dog muligt for en kunde at delegere privilegier til tredjepart, f.eks. til en alarmcentral eller et VVS-firma.

Med DanTaet læksikring og AERS kan forsikringsselskabernes krav om læksikring af en ejendom efterkommes uden at dette medfører urimelig ulempe for ejendommens beboere/lejere.

Også ejendomme med blandede bolig/erhvervslejemål kan læksikres.

Se andre lækagesikrings løsninger

Kontakt os, og vi vil vende tilbage til dig.